นโยบายการจัดส่งสินค้า และการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

        PHOL ONLINE มีบริการจัดส่งสินค้า ภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการ จัดส่งด่วนภายใน 1-3 วันทำการ โดยบริการ EMS ภายในประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริการจัดส่งมาตรฐาน ภายใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีระยะเวลา และอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

 1.  จัดส่งมาตรฐาน EMS ภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  ยอดชำระสินค้าล่าสุด

  ราคา

  จัดส่งมาตรฐาน

  ฟรีค่าจัดส่งสินค้า

  ตั้งแต่ 2000 บาท

  ทั่วราชอาณาจักรไทย

  ชำระค่าจัดส่ง 50 บาท

  น้อยกว่า 2000 บาท

  ทั่วราชอาณาจักรไทย

หมายเหตุ: สินค้าบางชนิดอาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติม โดยจะมีข้อมูลแจ้งไว้ที่หน้าสินค้านั้นๆ

หมายเหตุ :

 • PHOL ONLINE จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
 • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางเจ้าหน้าที่ทาง Email หรือ SMS
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 • ในกรณีที่ส่งสินค้าทาง EMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์ส่งสินค้าได้ที่ track.thailandpost.co.th
 • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) PHOL ONLINE จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์
 • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

**กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง**

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

     กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนส่งเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

หมายเหตุ :

 1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ได้ดังนี้
     - เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้า ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-791-0198( ในเวลาทำการปกติของสำนักงานเท่านั้น ) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง email:[email protected]
     - เปลี่ยนผ่าน ไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  เพื่อแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า การรับเปลี่ยนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่า เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบสภาพสินค้า และจะติดต่อกลับไปยังลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า เพื่อยืนยันรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า
 2. การรับคืนสินค้า บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่บริษัท ไม่มีสินค้าดังกล่าวในการเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากลูกค้า
     2.1 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต : คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
     2.2 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
        - ลูกค้าคืนสินค้าด้วยตนเอง : คืนเงินสดให้ลูกค้า
        - ลูกค้าคืนสินค้าทางไปรษณีย์ไทย: โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ ทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน(ถ้ามี)
 3. ขอสงวนสิทธิ์ ราคาสินค้า คือราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า PHOL ONLINE
 4. PHOL ONLINE แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-791-0198 (  ( ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 18.00 น.) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง email:[email protected] กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนสินค้า
  - ป้ายที่อยู่จากทีเอ็นที ในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ
  - ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
  - Pay in/Bank slip การโอนเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

นโยบายการรับประกันสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการซื้อสินค้ากับ www.pholonline.com บริษัทฯ มีนโยบายรับประกันความพึงพอใจสินค้า สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

01

รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่าย

รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายจาก www.pholonline.com เท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่รับประกันของสินค้าแต่ละประเภท 

02

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น 

03

ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน

ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี, การใช้สินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย,โดนของเหลว,สารเคมี, ไฟไหม้, แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, โดนความชื้น, กระแทก, ตก,ขึ้นสนิม, หล่น, เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า (ยกเว้นรุ่นที่มีมาตรฐานกันน้ำและติดตั้งถูกวิธี) เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง 

04

ความเสียหายจากการติดตั้ง การดูแลรักษาไม่ถูกวิธี

บริษัท ฯ ไม่ให้การรับประกันสินค้า ที่เสียหายจากการติดตั้ง การดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี และ/หรือความเสียหายอันเกิดมาจากอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน

05

สินค้าหรือส่วนประกอบใดๆ ถูกเปลี่ยน

กรณีที่สินค้าหรือส่วนประกอบใดๆ ถูกเปลี่ยน ซ่อม แก้ไข หรือตรวจเช็คโดยบุคคลใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัทฯไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและเป็นสาเหตุให้อายุการรับประกันสิ้นสุดลง

 06

สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ

กรณีสติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์เป็นสาเหตุให้อายุการรับประกันสิ้นสุดลง 

07

ร่องรอยการขูดขีด

กรณีเกิดร่องรอยการขูดขีดหรือถลอกบริเวณภายนอกอื่นๆที่มิได้ทำให้ความสามารถในการใช้งานสินค้าปกติเสียไป ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

08

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุม

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบภายนอกที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุด เนื่องจากระยะเวลาการใช้งาน การขาดการระวังรักษา หรือวางไว้ในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน, เป็นสนิม, ผุกร่อน และสีซีดจาง 

09

ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า

บริษัทฯไม่รับประกันสินค้าที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี

10

การรับประกันครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวสินค้าเท่านั้น

ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดทุน การขาดโอกาสทางด้านธุรกิจ 

11

สินค้าที่หมดระยะการรับประกัน

กรณีสินค้าที่หมดระยะการรับประกันเมื่อส่งเข้าซ่อมหากตรวจไม่พบอาการเสียจะต้องเสียค่าบริการ ตามที่บริษัทกำหนด

12

ระยะเวลารับประกันของสินค้าแต่ละประเภท

 ประเภทสินค้าทั่วไป เช่น แว่นตา ถุงมือ รองเท้าวิ่ง มีระยะเวลารับประกันสินค้า 30 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินสินค้า

ประเภทรองเท้าเซฟตี้ มีระยะเวลารับประกันสินค้า 6 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินสินค้า โดยเป็นการรับประกันคุณภาพพื้นรองเท้าเท่านั้น (แตก หัก หลุด ร่อน) ไม่คลอบคลุมส่วนตัวรองเท้า

ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า มีระยะเวลารับประกันสินค้า 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินสินค้า

13

วิธีการเคลม เปลี่ยน คืน สินค้า

ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา (กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีที่ได้รับสินค้า)

1.แจ้งเรื่องของสินค้าผ่านช่องทางของบริษัท

2. แจ้งข้อมูลผู้ติดต่อ เลขที่ใบเสร็จ หรือแจ้งเลขที่ใบรับประกัน สำหรับการเคลม เปลี่ยน คืนสินค้า ชนิดต่างๆ

3. รอแจ้งผลการรับประกันภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ไม่เกิน 3 วันทำการ

4. ระยะเวลาดำเนินการเปลี่ยนส่งคืนภายใน 7 วันทำการ